top of page
Рисунок2.jpg
Леся Миколаївна
БЕЛЯЄВА

Завідувач навчально-методичного кабінету коледжу.

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

Вища педагогічна та економічна освіта.

Педагогічний стаж  –   24 роки. Управлінський досвід – 18 років.

image (2) (1).png
Тетяна Володимирівна
СОКІЛ

Організаційний та технічний супровід методичної роботи

Медична освіта.

Стаж роботи - 21 рік

(046-2) 67-65-16

 Навчально-методичний кабінет коледжу є методичним центром організації освітнього процесу, координатором діагностичної та моніторингової діяльності з визначення стану якості освітнього процесу та освітньо-кваліфікаційного рівня педпрацівників, центром допомоги випусковим та предметним цикловим комісіям, викладачам, керівникам навчальних груп, з питань атестації, підвищення кваліфікації, організації та планування методичної роботи викладача.

Основні завдання навчально-методичного кабінету коледжу є:
 • Допомога предметним цикловим комісіям, випусковим ЦК, викладачам, керівникам навчальних груп з питань організації та планування методичної роботи.

 • Організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників, сприяння безперервному професійному розвитку викладачів,  вивчення і поширення досвіду роботи викладачів, керівників навчальних груп.

 • Накопичення та систематизація методичних матеріалів  викладачів, даних щодо атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 • Налагодження та підтримання зв'язків з методичними установами, закладами післядипломної освіти, методичними кабінетами інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання, сприяння професійному розвитку педагогічних працівників.

 • Формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та інноваційної діяльності викладачів, створення сучасних науково-методичних матеріалів, накопичення переліку навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової та іншої літератури й періодичних педагогічних видань, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності.

 • Проведення діагностичної та моніторингової діяльності з визначення стану якості освітнього процесу та освітньо-кваліфікаційного рівня педпрацівників.

 • Створення бази матеріалів з атестації викладачів, формування графіків проходження атестації та підвищення кваліфікації, їх виконання.

 • Розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації освітнього процесу; розробка положень і орієнтовних завдань для проведення олімпіад, конкурсів у коледжі з дисциплін та спеціальностей.

 • Розробка методичних рекомендацій щодо створення робочих програм дисциплін, їх структур та змісту, опорних конспектів лекцій, організації самостійної роботи та контролю знань студентів, до виконання контрольних робіт для студентів, вимог до складу, змісту та порядку розробки пакетів комплексних контрольних робіт із фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

 • Проведення відкритих занять, їх обговорення.

 • Інформування викладачів про регіональні, Всеукраїнські, Міжнародні семінари, конференції, вебінари, тощо.

 • Підготовка питань для розгляду на засіданнях педагогічної (методичної) ради щодо організації освітнього процесу.

 • Організація рецензування навчальних посібників, методичних розробок і різних технічних засобів та навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених предметними (цикловими) комісіями. Встановлення творчих зв'язків з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом.

 

       У ЧБФМК розроблено систему розвитку кадрового потенціалу: викладачі проходять атестацію відповідно до перспективного плану атестації педагогічних працівників ЧБФМК; відповідно до Постанови КМУ №800 від 21.08.2019 р. зі змінами, що затвердила   «ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», проходять міжнародне стажування, беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, поширюють свій науково-педагогічний досвід у всеукраїнських, міжнародних періодичних наукових виданнях, матеріалах науково-практичних конференцій. Матеріальні ресурси дають змогу безперешкодно мати доступ до мережі Інтернет, освітнє середовище відповідає вимогам, постійно поповнюється забезпечення викладачів інструментарієм для використання в процесі професійного розвитку: планшети, хром-буки, ноутбуки та ін.. Щорічно складається та виконується План підвищення кваліфікації педагогічних працівників, відповідно до якого викладач підвищує рівень професійної майстерності, розвиває різні види soft- nf –xard-скілів, цифрових, інклюзивних, з освіти дорослих, андрагогіки, аналітичних, методичних, соціальних, здоров’язбережувальних, управлінських, мовленнєвих та інших компетентностей.

         У закладі розроблено систему оцінювання ефективності роботи викладачів, у якій враховано видавничої діяльності, публікації викладачів у фахових та наукових виданнях, журналах, періодичні пресі, на освітніх платформах, в матеріалах конференцій, проходження курсів підвищення кваліфікації в різних формах, проходження стажування, участь у вебінарах, семінарах, конференціях. Всі документи: сертифікати, свідоцтва збираються навчально-методичним кабінетом, заносяться до електронної бази даних, зберігаються в особових справах педагогічних працівників. Участь здобувачів освіти під керівництвом викладача в конференціях, керівництво науково-дослідницькими роботами, участь в олімпіадах, конкурсах, тощо, рівень цифрових, інформаційних, дистанційних компететностей викладача, розробка методичних матеріалів: робочі навчальні програми, навчально-методичні комплекси, методичні матеріали для студентів та ін., здобутки викладачів, нагороди, подяки, тощо. Відповідно складається щорічний рейтинг роботи викладачів, який розглядається на грудневій педагогічній раді.

      У закладі існує система мотивації педагогічних працівників: поширення та популяризація перспективного педагогічного досвіду;  відвідування занять як молодих, так і досвідчених викладачів з подальшим його аналізом; проведення відкритих занять викладачами, що атестуються, проведення атестації педагогічних працівників; залучення до участі у професійних конкурсах; публічна похвала за досягнуті успіхи; проведення підсумків роботи за рік, опублікування результатів творчого пошуку вчителів у навчально‐методичних виданнях, журналах, матеріалах конференцій, врахування підвищення кваліфікації викладачів при проведенні підсумків, тощо. Мотивація дає змогу підвищити ефективність  діяльності педагога, поліпшити його конкурентоспроможність способом неперервного вдосконалення професійних знань, умінь та навичок.

          Наявність сучасного матеріального обладнання, рівень комп’ютеризації та доступу до інтернет‐мережі, налагоджені соціальні партнерські контакти з роботодавцями, виробничниками, іншими закладами професійної освіти, психологічний клімат та стиль управління у педагогічному колективі, створення системи заохочення та стимулювання педагогічних працівників, підтримка педагогів у їхньому прагненні до неперервного професійного розвитку – значно впливають на рівень мотивації в ЧБФМК.

Навчально-методичний кабінет постійно проводить ознайомлення педагогів з інноваційними технологіями; надає можливість пройти курси та стажування відповідно до вимог сучасності, в закладі використовуються сучасне обладнання та технології, адміністрація коледжу постійно працює над матеріальним забезпеченням закладу та педагогів. Доступ до інформаційних джерел, наявність обладнання – теж частина системи мотивації.

     У ЧБФМК здійснюється моніторинг проходження атестації педагогічними працівниками. Розроблений та затверджений Перспективний план проходження атестації педагогічними працівниками. У відповідності з Типовим положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом від 06.10.2010  N 930,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за N 1255/18550 зі змінами та доповненнями та  Положенням про проведення атестації  в ЧБФМК кожен викладач атестується відповідно до графіка проходження атестації. Процедура атестації в коледжі відбувається у відповідності до зазначених документів. Навчально-методичний кабінет формує списки викладачів, які підлягають атестації, створюється Атестаційна комісія коледжу. З 1.09.2023 р. – згідно з наказом МОН «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників № 805 від 09 вересня 2022 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 р. за № 1649/38985, атестація відбуватиметься за цим положенням.

      Викладачі з науковим ступенем кандидата наук сприяють реалізації принципів науковості та інноваційного підходу до викладання. Педагогічні та науково-педагогічні працівники щороку підвищують кваліфікацію відповідно до вимог Постанови КМУ №800 від 21.08.2019 р. зі змінами, що затвердила   «ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», проходять міжнародне стажування, беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, поширюють свій науково-педагогічний досвід у всеукраїнських, міжнародних періодичних наукових виданнях, матеріалах науково-практичних конференцій.

У коледжі створені можливості для професійного самовдосконалення викладачів. Навчально-методичний кабінет веде рейтинг діяльності педагогічних працівників, аналізує процеси їх безперервного професійного розвитку: участь у міжнародних та всеукраїнських заходах, конференціях, вебінарах, семінарах, тощо; дані щодо підвищення кваліфікації, стажування, видані публікації.

     Щорічно планується проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до пропозицій, наданих викладачами, у відповідності з вимогами Постанови КМУ №800 від 21.08.2019 р. зі змінами «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

     У розділі «Навчально-методична робота» оприлюднюються Положення щодо атестації, курсів підвищення кваліфікації, пропозиції та посилання на сайти суб’єктів післядипломної освіти, можливості реєстрації на курси. Методкабінет веде облік пройдених викладачами курсів, годин стажування, участі в конференціях та ін. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників є складовою частиною освітнього процесу і здійснюється на підставі перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базах Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, ЧОІППО ім.К.Д.Ушинського, Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук, Житомирського медичного інституту і ін. Щорічно викладачі підвищують кваліфікацію. Дані щодо кадрового забезпечення також наявні на сайті. Викладачі активно використовують сучасні платформи для освітнього процесу, інформаційні технології, підвищуть рівень фахових та інших компетентностей, а саме: цифрових, інклюзивних, з освіти дорослих, андрагогіки, аналітичних, методичних, соціальних, здоров’язбережувальних, управлінських, мовленнєвих та ін.. Багато викладачів пройшли курси та опанували дистанційні технології організації ОП. Запроваджено наставництво в роботі з молодими викладачами.

         У розділі «Навчально-виробнича робота» наявні дані щодо виробничих та переддипломних практик, НДРС, переліки КЛПЗ – зовнішніх стейкхолдерів, дані про співпрацю з ними, моніторинг працевлаштування випускників, відгуки зовнішніх стейкхолдерів щодо роботи випускників коледжу. Викладачі орієнтовані на вивчення та впровадження європейського досвіду щодо форм, методів навчання. До освітнього процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої роботи та/або роботи за фахом, стейкхолдери.

     Серед напрямків удосконалення якості освітнього процесу та рівня професійної підготовки головна увага приділялась питанням психологічного супроводу освітнього процесу, оволодінню новими вміннями та навичками, введенню в дію нових планів, видів проходження підвищення кваліфікації викладачів, питанням професійного росту та самоосвіти викладачів, використанню активних та інтерактивних методів навчання, дистанційних технологій навчання, вдосконаленню форм і методів контролю за рівнем знань студентів, використанню комп’юрних технологій, впровадженню в практику роботи досягнень педагогіки, психології, методик передового педагогічного досвіду та передових технологій, застосуванню тестового контролю знань, оволодінню новітніми цифровими технологіями, використанню нових засобів комунікації викладачів зі студентами в умовах дистанційного навчання.

        Педагогічні працівники працюють на освітніх платформах, використовують цифрові та інформаційно-комунікативні технології, постійно проходять курси підвищення кваліфікації, наприклад: «Використання онлайн-інструментів для синхронного та асинхронного навчання», «Інтерактивні методики навчання в професійній діяльності педагога ФПО», «Виклики сьогодення: дистанційне навчання. Теорія, Практика, Досвід роботи», «Методика викладання фахових дисциплін. Сучасні технології цифровізації освіти. Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти. Технології дистанційного навчання в організації освітнього процесу». Це дає змогу опанувати та використовувати сучасні інноваційні технології в освітньому процесі.В ЧБФМК розроблено графік атестації викладачів,  кожен викладач атестується відповідно до графіка проходження атестації. За дотриманням графіка контроль веде навчально-методичний кабінет. Розробляється також щорічний План роботи Атестаційної комісії, за яким проходить процедура атестації.

Структура методичної роботи.jpg
bottom of page