top of page

Загальні відомості

     З 2013 року курси підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою стали структурним підрозділом КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» ЧОР відповідно до наказу УОЗ ЧОДА № 226 від 03.09.2013 р. «Про впорядкування підпорядкування курсів підвищення кваліфікації».

     Структурний підрозділ проводить спеціалізацію та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими спеціальностями у галузі знань 1201 Медицина в ліцензованому обсязі 3000 слухачів на рік на підставі ліцензії серія АЕ № 636718, що видана відповідно до рішення ДАК від 28.05.2015 року протокол № 116, наказу МОН України від 10.06.2015 р. № 1415-л та чинних відомостей щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти (наказ МОН України від 14.08.2020 року №208-л).

    Післядипломна освіта здійснюється відповідно до статті 18 Закону України «Про вищу освіту» та статті 10 Закону України «Про вищу освіту», директивних документів МОЗ та МОН України.

    Курси підвищення кваліфікації займаються післядипломною підготовкою молодших спеціалістів з медичною освітою Чернігівської області та міста Чернігова, здійснюючи безперервний процес навчання та удосконалення, дотримуючись принципу “Навчання протягом усього життя”. У своїй діяльність керуються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами в галузі освіти та охорони здоров’я, Положенням про курси підвищення кваліфікації та Положенням про організацію освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою.

     Метою післядипломного навчання є: спеціалізоване вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок. А також, забезпечення потреб галузі в кваліфікованих фахівцях з високим рівнем  професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати завдання та обов’язки, впроваджувати новітні технології надання медичної допомоги населенню.

     Післядипломна освіта молодших медичних спеціалістів включає:

  • спеціалізацію (первинна, повторна) – профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов‘язки, які мають особливості в межах спеціальності;

  • тематичне удосконалення – повторне (подальше) підвищення кваліфікації з метою оновлення наявних та отримання нових теоретичних та практичних знань нових в межах професійної діяльності;

  • безперервний професійний розвиток – безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності.

     Післядипломна освіта в коледжі проводиться на 61 циклі тематичного удосконалення та на 38 циклах спеціалізації. Формування груп здійснюється відповідно до переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ України від 10.11.2022 р. № 2016 «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства».

     Планування курсів підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою (циклів тематичного удосконалення та спеціалізації) на наступний навчальний (календарний) рік, здійснюється у поточному навчальному (календарному) році, відповідно до заявок, поданих замовником (закладами охорони здоров’я) до 01 червня. Курси підвищення кваліфікації проводять аналіз отриманої інформації та складають календарно-тематичний план на рік, погоджують його на засіданні педагогічної ради коледжу та подають до Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації, яке видає наказ щодо післядипломної підготовки фахівців з медичною освітою на наступний рік.

     Навчання молодших спеціалістів з медичною освітою здійснюється за державним замовленням та на підставі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями, фізичними та юридичними особами за кошти державного, місцевого бюджетів, юридичних та фізичних осіб.

 

     Роботу курсів підвищення кваліфікації забезпечують:

Грицун Н.В..jpg
Скорик Н.І..jpg
Рисунок1.png

Наталія Грицун

Завідувач курсів,

викладач вищої кваліфікаційної категорії, лікар-терапевт

Наталія Скорик

Методист курсів,

викладач вищої кваліфікаційної категорії

Олена Носенко

Секретар курсів

Контакти :

Телефон                     5-64-21

Електронна адреса    kyrsumed@gmail.com

bottom of page